Što ćemo
učiniti u prvih
sto dana

SURADNJA

Od prvih dana inzistirat ćemo na suradnji s građanima, civilnim i akademskim sektorom te sa županijskim i državnim tijelima. Također, vodeća figura Rijeke, gradski odjeli te stručne službe moraju stalno raditi u sinergiji. Održat ćemo i sastanke s pročelnicima svih gradskih odjela i novim gradskim vijećem te postaviti zdrave temelje budućeg rada.

Održat ćemo inicijalne sastanke s vijećima svih mjesnih odbora, detaljno utvrditi sustavne probleme te napraviti akcijski plan za njihovo rješavanje. Potom ćemo krenuti u osnaživanje građanskog angažmana, uvođenjem građanskih skupština.

Održat ćemo niz sastanaka s trenutnim Savjetom mladih kako bismo zajednički pronašli nove i bolje načine suradnje s Gradom. Također, pokrenut ćemo osnivanje novih, sektorskih Vijeća mladih koja će sudjelovati u stvaranju politika gradskih odjela.

Osnovat ćemo koordinaciju ravnatelja i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova kako bismo zajednički izradili planove aktivnosti, opremljene bogatim informacijama o problemima s kojima se svakodnevno susreću.

PLANIRANJE

Nakon dubinskih uvida i informacija prikupljenih od institucionalnog i neinstutucionalnog kulturnog sektora, donijet ćemo efikasan plan korištenja gradskih prostora u kojima se održavaju kulturne i društvene aktivnosti. Također, suradnjom sa svim aktivnim dionicima kulture grada, krenut ćemo u reformu programa javnih potreba u kulturi.

Krenut ćemo u analizu, a zatim i izradu, plana upravljanja cjelokupnom gradskom imovinom.

U suradnji sa stručnjakinjama i stručnjacima, provest ćemo dubinsku analizu socijalnog programa Grada Rijeke, kako bi naše socijalne politike odgovarale izazovima rastućih vrsta rizika. Pokrenut ćemo programe i aktivnosti kojima ćemo kontinuirano procjenjivati potrebe zajednice. I konačno, mapirat ćemo udruge koje pružaju socijalne usluge i nude edukativne sadržaje iz područja građanskog odgoja i obrazovanja te cjelovite seksualne edukacije u Gradu Rijeci.

Pokrenut ćemo izradu pilot projekta izgradnje javnih stanova za dugoročni najam u Hrvatskoj. Analizirat ćemo sustav stanova za najam u gradskom vlasništvu kako bismo mogli krenuti u njihovo bolje održavanje te reformu načina njihove dodjele

AKCIJA

Očistit ćemo javne površine, parkove, fasade i zaboravljene gradske kutke te ih oplemeniti sadnjom stabala.

Krenut ćemo u izgradnju digitalnog sustava kojim ćemo administrativno rasteretiti i poduzetnice i poduzetnike.

Nećemo propustiti važnu priliku novog ciklusa europskih fondova namijenjenih zelenoj tranziciji - gradski odjeli i komunalna poduzeća zajedno će raspisati pametne projekte za zelenu i održivu Rijeku. Krenut ćemo i u borbu s otpadom pa ćemo, za početak, početi vršiti nužnu i kontinuiranu kontrolu kvalitete zraka i nastajućih tvari na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

Održivi grad

ZELENI GRAD

Rijeka drugim gradovima može postati uzor u prelasku na čiste energije te organizaciji kvalitetnih i zelenih javnih usluga. Nastojat ćemo do 2030. godine učiniti najveći mogući pomak prema energetskoj održivosti, pokrenut ćemo zelenu reindustrijalizaciju te posebno poticati lokalnu proizvodnju zelenih tehnologija. Postavit ćemo temelje kružne ekonomije i održivog razvoja, pametnije gospodariti otpadom te poticati održivo kretanje gradom.

ŠTO I KAKO

CJELOVIT GRAD

Održivi grad mora poticati zajednički donesene odluke jer sudioničko upravljanje izgrađenim okolišem dovodi do sveopćeg poboljšanja kvalitete života. Rijeka može biti takav grad: grad aktivnih građanki i građana spremnih djelovati za javni interes. Možemo povećati autonomiju i značaj mjesnih odbora, ujednačiti razvoj grada u svim kvartovima te osnažiti građanski angažman.

ŠTO I KAKO

GRAD ZA ŽIVOT PO MJERI ČOVJEKA

Rijeka svojim javnim prostorom mora upravljati održivo! Možemo ujednačiti kvalitetu života i javnih prostora u cijelom gradu, ne samo centru. Javne prostore možemo oplemeniti zelenilom te urbanom opremom i učiniti ih pristupačnima građanima smanjene pokretljivosti. Možemo proširiti besplatnu bežičnu mrežu te osigurati pristup internetu u svim javnim ustanovama i u javnom prijevozu. Možemo Rijeku povezati s njenim vodama. Možemo očuvati naše tržnice!

ŠTO I KAKO

OTPORAN GRAD

Sve osjetnija klimatska kriza i recentni nacionalni potresi uče nas da Rijeka mora biti grad koji je svjestan posljedica klimatskih promjena i geološkog područja na kojem se nalazi, koji je kadar prilagoditi se nepogodama poput poplava i mogućim katastrofama poput potresa, koji ulaže u sigurnost svojih građanki i građana te brine o javnoj infrastrukturi. I tu možemo bolje!

ŠTO I KAKO

Pravedan grad

GRAD DOSTUPNOG STANOVANJA

Poboljšanje postojećeg gradskog stambenog fonda prvi je uvjet osiguravanja dostojanstvenih životnih uvjeta. Možemo unaprijediti postojeći gradski stambeni fond racionalizacijom sustava i  transparentnim procedurama dodjele. Možemo osnovati novo javno tijelo u gradskom vlasništvu s ciljem upravljanja i održavanja gradskog stambenog fonda. Možemo digitalizirati gradski stambeni fond te otvoreno i pravovremeno dijeliti informacije. Možemo graditi nove javne stanove za dugoročni najam.

ŠTO I KAKO

GRAD DRUŠTVENE EKONOMIJE

Zadrugarstvo i društveno poduzetništvo alternativni su, uključivi i inovativni pristupi koji doprinose rješavanju problema nezaposlenosti, potiču lokalni i regionalni razvoj te uključuju marginalizirane skupine društva. Možemo ih poticati i razvijati, temelje im postaviti već u školama, a mlade usmjeravati da pri razvoju poslovnih ideja fokus stave na probleme društva i zajednice. Malim, ali sustavnim koracima, možemo učiniti pomake u državnim politikama za poticanje društvenog poduzetništva!

ŠTO I KAKO

GRAD KOJI BRINE, UKLJUČUJE I OSNAŽUJE

Možemo predano poboljšavati socijalne politike te uvesti brojne društvene inovacije kao usluge usmjerene ranjivim skupinama. Možemo uspostaviti fond za krizne jednokratne naknade. Možemo osnaživati politike aktivnog starenja i olakšati brigu o starijima i nemoćnima. U tekućoj krizi postalo je jasno da mnogo veću pozornost moramo posvetiti brizi za mentalno zdravlje djece i adolescenata. Različitim mjerama možemo postati i istinski saveznici romske populacije. Vjerujemo da gradska vlast može snažno braniti sve građanke i građane, neovisno o rodnom i spolnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti ili vjerskom opredjeljenju!

ŠTO I KAKO

GRAD SRETNIJIH DJETINJSTAVA

Možemo biti grad koji jamči jednake mogućnosti u djetinjstvu! Za početak, možemo jačati kapacitete ustanova za rani i predškolski odgoj, osigurati pravedan pristup obrazovanju svima uz posebni naglasak na ranjive skupine, voditi računa o potrebama roditelja i skrbnika koji podižu djecu u otežanim okolnostima, te osigurati dostupniju cijenu produženog boravaka i cjelodnevne nastave. Možemo nastaviti provoditi, i unaprijediti, Građanski odgoj i obrazovanje prema tzv. riječkom modelu.

ŠTO I KAKO

GRAD ZA MLADE

Rijeka mora s mladima ući u dijalog te integrirati i njihove potrebe. Mora bolje provoditi politike za mlade, kontinuirano informirati mlade te jačati gradske institucije mladim snagama. Mlade u odlučivanje može uključiti osnivanjem tematskih vijeća za mlade, kolegija mladih pri kolegiju gradonačelnika, koordinacijom tijela mladih pri Gradu te sustavnim mapiranjem potreba mladih, u suradnji sa svim relevantnim dionicima. Tu je i pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja te osnaživanje poticanjem cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja.

ŠTO I KAKO

GRAD SPORTA

Sport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima  –  neovisno o dobi, spolu ili financijskim prilikama. Naša vizija Rijeke obuhvaća zdravu i aktivnu kulturu življenja. Možemo sport i rekreaciju učiniti dostupne svima. Možemo sportske objekte prilagoditi osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju te osigurati dodatnu edukaciju sportskih radnica i radnika za rad s osobama s različitim vrstama teškoća. Možemo osigurati financijsku podršku razvoju ženskog sporta.

ŠTO I KAKO

Otvoren grad

TRANSPARENTAN GRAD

Možemo osigurati kvalitetnije javne usluge! Možemo kontinuirano nadzirati poslovanje gradskih poduzeća te uvesti građanski nadzor. Gradski proračun, akte i odluke gradske uprave, vijeća i ostalih tijela možemo digitalizirati te ih tako učiniti dostupnijima. Možemo transparentnije upravljati otvorenim podacima. I gospodarstvo može imati koristi od lakšeg pristupa informacijama! Javne nabave možemo učiniti alatom za postizanje društvenih ciljeva uvođenjem kriterija društvene i rodne pravednosti.

ŠTO I KAKO

GRAD PODUZETNIŠTVA

Jedino uz opsežnu i suradničku razvojnu perspektivu moguće je zaokrenuti prema pravednijem i zdravijem poslovnom okruženju, kao preduvjetu šire transformacije k digitalnoj, zelenoj i održivoj Rijeci. Možemo komunalnu naknadu koristiti kao alat za razvoj grada, graditi digitalnu gradsku upravu kojom ćemo administrativno rasteretiti poduzetnice i poduzetnike, poticati i provoditi programe koji će osnažiti žene u poduzetništvu te graditi uvjete ravnomjernog uključivanja marginaliziranih skupina u gospodarstvo i poduzetništvo. Možemo potaknuti razvoj IT-industrije!

ŠTO I KAKO

GRAD KOJI SURAĐUJE

Mnoge probleme dijelimo s drugim gradovima, zemlje i inozemstva, stoga jedni od drugih možemo učiti i dijeliti postojeća rješenja. Rijeka mora postati grad koji istinski surađuje, na svim razinama. Vodeća figura Rijeke, gradski odjeli te stručne službe moraju raditi u sinergiji. Na županijskoj razini, možemo štititi ravnomjerniji razvoj cijele regije, a na državnoj snažnije zastupati interese Grada. Gradsku upravu možemo pretvoriti u servis blizak građanima, a suradnju njegovati na razini mjesnih odbora ili još niže, na razini neformalnih kvartovskih inicijativa. 

ŠTO I KAKO

GRAD KULTURE

Važan dio riječkog identiteta bogata je i raznolika kultura, što je najbolje pokazala titula Europske prijestolnice kulture. Međutim, unatoč naporima riječke kulturne scene, stari problemi institucionalne i neinstitucionale kulture nisu iščezli, dapače, pojavili su se brojni novi izazovi. Možemo, zajedno s gradskim kulturnim ustanovama, odrediti smjer njihovog razvoja u narednom strateškom razdoblju. Možemo poticati suradnju i dijeljenje resursa kulturnih ustanova i izvaninstitucionalne scene, potonjima osigurati bolje uvjete rada, jednako kao i umjetnicama i umjetnicima, unaprijediti program javnih potreba u kulturi te u kulturni sektor uvesti inovacije.

ŠTO I KAKO

GRAD KOJI PLANIRA PROSTOR

U prostornom planiranju moramo štititi javni interes! Točkasto planiranje grada mora se zamijeniti strateškim, temeljenim na zajednički utvrđenim potrebama i potencijalima. Gradskom imovinom moramo upravljati tako da ona postane zalog za gospodarski, društveno pravedniji i ravnomjerniji razvoj Rijeke. Možemo zaustaviti praksu daljnje privatizacije gradske imovine. Naša reforma procedura dodjele i korištenja gradskih poslovnih prostora osnažit će lokalnu ekonomiju i društveno korisni rad, a možemo pokrenuti i županijsku inicijativu regulacije platformi za kratkoročni turistički najam.

ŠTO I KAKO

GRAD KOJI POVEZUJE

Možemo unaprijediti javni prijevoz! Možemo postepeno zamijeniti postojeće autobuse električnima ili autobusima na vodik. Možemo autobusni promet bolje povezati s gradskom željeznicom, alternativnim prometom i pomorskim prometom te automobilskim prometom. Možemo grad prilagoditi pješacima i  poticati korištenje alternativnih oblika prijevoza - Rijeka zaslužuje bicikle, romobile, žičare i druge održive oblike prijevoza, kako bi se kvaliteta života građana u centru grada povećala, a promet automobilima rasteretio.

ŠTO I KAKO