Naslovna slika za Borit ćemo se da se Kostabela-Turanj ne pretvori u elitni kvart bez spoja s okolnim šumama i zelene zone!
11. 10. 2021.

Borit ćemo se da se Kostabela-Turanj ne pretvori u elitni kvart bez spoja s okolnim šumama i zelene zone!

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 30. rujna 2021., jedna od točaka je bila i Odluka o izmjeni Odluke urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela (koji bi trebao biti izrađen za po prilici 60 dana). Iako sama po sebi ne pretjerano važna, jer se odnosi na manje zemljište koje je predmetom kupoprodaje između Grada Rijeke i privatnog vlasnika pa je prijedlog bio da se navedeno zemljište izuzme iz obuhvata budućeg UPU-a Turanj Kostabela, kao i na manju korekciju dijela južne granice obuhvata (dokumenti dostupni na stranicama Grada), Odluka o izmjeni odluke UPU-a Turanj – Kostabela otvorila je drugo poprilično važno pitanje.

UPU Turanj – Kostabela odnosi se na poprilično veliko područje  (500.000 m2) kojem stambena namjena predstoji već dugo vremena. Područje obuhvata UPU-a Turanj – Kostabela, uz šumu na gornjoj Drenovi i zelenog pojasa zaleđa Drage, Orehovice i Svilnog, danas je i jedina šuma unutar administrativnih granica grada Rijeke. Dodatno, i okolno područje obuhvata sa sve tri strane Generalnim je urbanističkim planom definirano ili kao park šuma ili zaštitna šuma, koje su dakle zaštićene i nose visoku vrijednost za naš grad. U tom pogledu, iako je stambena namjena područja definirana prije više od dvadeset godina, važno je promatrati cijelo područje Kostabela – Turanj kao vrijednu zelenu cjelinu koju je potrebno valorizirati i čije je potencijale potrebno aktivirati.

Ideja UPU-a Turanj – Kostabela jest stvoriti novu komunalnu infrastrukturu, a time i temelje za opsežnu stambenu izgradnju na cijelom području (koje je u ovom času u najvećem dijelu – šuma). Međutim, sve javne i društvene namjene koje su za ovo područje planirane GUP-om,  odnose se na minornih 6% ukupne površine!

Smatramo da je, prije nego bude donesen UPU Turanj – Kostabela koji će, kako sada stvari izgledaju, de facto prostor sadašnje prirodne šume odrezati od okolnih prostora šuma i cijelu Kostabelu – Turanj pretvoriti u (pre)izgrađeni kvart bez adekvatnog prostora za rekreaciju, moguće o tom prostoru razmišljati i drugačije te povećati onih 6% predviđenih za javnu i društvenu namjenu. Tada bi to mogao biti primjer urbanog planiranja koji po prvi put u povijesti Rijeke aktivira velik i važan zeleni prostor i stvara nove rekreacijske površine na otvorenom dostupne svima. Ovo je ogromna prilika za Rijeku – više od 40 godina nije se planirao ovoliko veliki dio grada. Stoga, podcrtavamo, plan uređenja, koji je još uvijek u izradi, predstavlja važnu priliku da se u obzir uzmu sve suvremene prakse planiranja održivog i zelenog grada, zdravog grada – grada koji poboljšava kvalitetu života.

Osim ovog apela (ili upozorenja), napominjemo da ćemo kao politička stranka svim političkim sredstvima paziti da se štiti javni interes, da se postojeća šuma zaštiti u što većem obimu, da se zelenilo unutar prostora obuhvata valorizira i spoji s okolnim područjem zaštićene park šume, da se izgradi rekreativna zona. Borit ćemo se da se Kostabela-Turanj cijelom površinom ne pretvori u elitni kvart.

Također, želimo naglasiti da će se naše zalaganje za očuvanje prirode unutar obuhvata ovog Plana, kao i zalaganje za provođenje suvremenih praksi urbanizma i planiranja grada tek predstoji, i to u vidu pisanih vijećničkih pitanja, komentiranja Plana kad se isti predstavi na sjednici Gradskog vijeća, te, u konačnici, našeg jasnog i glasnog glasa protiv, ukoliko Urbanistički plan uređenja bude predstavljao devastaciju rijetkog preostalog zelenog i netaknutog područja unutar granica Rijeke. 

Izvor fotografije: Grad Rijeka